Hullámpack Csomagolóanyaggyártó és Forgalmazó Kft - 20 éve sikeresen a dobozgyártásban
Hullám-Pack Csomagolóanyaggyártó és Forgalmazó Kft.
Székhely: 1165 Budapest,
Hunyadvár u.56. 2.em.2
 
Levelezési cím/Telephely:
2400 Dunaújváros,
Lánczos Kornél u. 2.
 
Bankszámlaszám: 10700134-26678302- 51100005
Cégjegyzékszám: 01-09- 873115
Adószám: 11452968 - 2 - 42
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Hullámkarton termékek értékesítési és szállítási rendje:
 1. ) A szerződés érvényessége, hatálya: Jelen rendelkezések a Hullám-Pack Kft. (továbbiakban: Szállító) valamennyi tárgybeli szerződésére és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik és valamennyi szerződés kötelező tartalmát képezik. A Társaság az általános szerződési feltételeit kifüggeszti székhelyén, közzéteszi honlapján, mellékeli a Társaság prospektusaihoz, levél, e-mail, illetve fax útján továbbítja a szerződő fél, megrendelő által megadott címre, illetve telefonszámra. Jelen általános szerződési feltételek 2017.01.02. napján lépnek hatályba, amellyel a korábbi Általános Feltételek hatályukat veszítik. Jelen feltételektől a szerződő felek csak közös megegyezéssel és az általános szerződési feltételektől való eltérésre való utalással térhetnek el, egyéb esetben az eltérés érvénytelen. A szerződés, jelen általános szerződési feltételekben szabályozott tartalommal vagy kifejezett elfogadással, vagy az ügyfél megrendelésének a Társaság által történt visszaigazolásával, a szállítás megkezdésével, illetve a vételár kifizetésével ráutaló magatartással jön létre.

  A Társaság egyedi szerződéseit kizárólag írásban köti, amelyek érvényesen csak írásban módosíthatóak.

  A Társaságnak joga a további szállítást megtagadni és a már megkötött szerződéstől - kártérítési kötelezettség nélkül - elállni, ha a vevő fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve a vevőről olyan körülmény válik ismertté, amelyek fizetőképességet veszélyeztetheti.

 2. ) Szállítás: Amennyiben a Megrendelő a fuvarszervező, a Szállító értesítést küld a Megrendelőnek a termék elkészültéről, aki értesítéstől számított 3 napon belül gondoskodik a termék teljes körű átvételéről és elszállításáról. Ilyenkor, ha a Megrendelő részéről az áru elszállítására 3 nap után nem kerül sor, a Szállító tájékoztatja erről a Megrendelőt és a 4. naptól az árut saját telephelyén, vagy külső raktárban raktárra veszi. Ennek költsége 120 Ft/nap/rakat + ÁFA. Amennyiben a Megrendelő 30 napon belül nem gondoskodik az áru elszállításáról, a 30. nap után a Szállító jogosult az áru és a felmerült raktárköltség kiszámlázására és a Megrendelő felszólítását követően az áru megsemmisítésére.

  Az elszámolás alapja a Szállító által kiállított és a Megrendelő, vagy megbízottja által aláírt szállítólevél. A termék átadása a Társaság telephelyén történik, ahol a Megrendelő, illetve képviselője köteles meggyőződni a termékek hibátlan állapotáról. A szállítási dokumentumon a Vevő vagy megbízottja aláírása az áru mennyiségi átvételét jelenti, beleértve a megfelelő és elfogadott csomagolást, pántolást, rakatolást, a termék állapotát. Bármilyen az áru átvételénél felmerülő észrevétel, szállítási sérülés stb. esetén a reklamáció elfogadásának feltétele az, hogy a Vevő vagy megbízottja a szállítási dokumentumra rávezesse a sérülés tényét, a sérült termék mennyiségét, hiányát, és ezt aláírásával és nevének feltűntetésével igazolja. A telep elhagyása után, a szállítás, illetve a lerakodás során, vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik. Bármilyen minőségi kétség esetén - annak tisztázásáig a termék - nem használható fel, illetve, ha felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többlet-kárért a Társaság felelősséget nem vállal. 

  Amennyiben a szállítást a Szállító végzi úgy, a kárveszély a szállítás célhelyén, a megérkezéskor száll át. Ez esetben a Szállító csak akkor köteles a szállításról értesítést küldeni, ha ennek időpontja eltér a szerződéstől. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállításra gyűjtő-fuvarban kerül sor, ezért a teljesítés nem feltétlenül egy időpontban történik. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az átvétel helyén átvételre jogosult személy tartózkodjon, aki az átvételt olvasható aláírással és cégbélyegzővel köteles igazolni. Az átvétel helyét a felek közötti szerződés, vagy a rendelés visszaigazolás tartalmazza. A szállító teljesítésének határideje a rendelés visszaigazolásban megállapított szállítási időszak. A szállító a terméket ezen időszakon belül külön értesítés nélkül, az időszakot megelőzően pedig, a Megrendelő értesítése és hozzájárulása esetén szállíthatja. Az átvétel ideje külön kikötés hiányában munkanapokon a 08,00-16,00 közötti időszak. A Megrendelő kifejezett kérésére a Szállító külön értesítést küld az átadás-átvétel időpontjáról. A Megrendelő kérésére a Szállító legfeljebb 30 napig bértárolást vállal a termék egy részére, vagy egészére. Ez esetben erre a tételre, mint idegen helyen tárolt árura, a számlát a Szállító kiállíthatja, és azt a Megrendelő köteles befogadni. Szállító a bértárolást külön megállapodásban rögzített térítés ellenében vállalja.

  A termék minőségi átvétele a felhasználást követő munkanapon belül, de legkésőbb a szállítást követő 8 munkanapon belül történik. Amennyiben a Szállítóhoz írásbeli visszajelzés nem történik a fenti időtartam alatt a terméket minőségileg átvettnek tekintett. Hibás teljesítés esetén a Vevő írásban értesíti a Szállítót. A Szállító kereskedelmi képviselője a helyszínen megtekinti a hibás terméket, mintát vesz, és az észrevételeket rögzíti, amelyet mind két fél aláírásával igazol.

  A vevő köteles a minőségi hibás terméket elkülönítve tárolni és lehetővé tenni a Szállító számára, hogy a hibás terméket a helyszínen megtekinthesse. A Klisé (nyomóforma), kivágó szerszám stb. előállítási költségeit a termék ára nem tartalmazza, ezért azok felmerülésekor külön kerülnek leszámlázásra. A megrendelt és legyártott szerszámok (klisé, kivágó szerszám, stb.) költségeit nem téríti meg a Szállító, hanem igény esetén átadja a Vevő részére. A kliséket és kimetsző szerszámokat a Szállító az utolsó használta után 2 évvel leselejtezi, erről írásos értesítést küld a Vevőnek, amennyiben a Vevő az értesítést követő 15 munkanapon belül nem jelentkezik, érte megsemmisíti.

 3. ) Méret, súly, mennyiségi és egyéb feltételek a szállítás során:

  a./ Méret tolerancia :
  Méretek és mérettoleranciák dimenzióként +/- 2mm
  Minden hullámtermék esetében- ettől eltérő megállapodás hiányában- a belméret a mértékadó. (sorrend: hosszúság- szélesség-magasság) hullámlemez táblák esetében az első szám mindig a hullámvonallal párhuzamos oldalt jelenti. A méretek mm-ben értendőek.
  A fülek ragasztásánál megengedett maximális eltérés +/- 2 mm
  A fülek ragasztásánál megengedett maximális eltérés +/- 3°
  A nyomat pozíció megengedett maximális eltérése +/- 2 mm
  A nyomat pozíció megengedett maximális eltérése +/- 3°
  b./ Súly- és minőségi eltérések:
  A Szállító a szakmában elfogadott mértékben megengedett szín, ragasztás-, tűzés-, nyomásbeli eltérésekért nem vállal felelősséget.
  A Vevő által szolgáltatott grafika, a megrendelő által meghatározott alapanyag, és szerszám hibája miatt bekövetkezett minden kifogásért a Szállító nem vállal felelősséget.
  A lemez négyzetméter tömege a középértéktől +/-5%- ban eltérhet
  c. Mennyiségi eltérések:
  A megengedett szállítási eltérés, mely a pótszállításokra is érvényes +/- 10% amely nem minősül szerződésszegésnek
  d./ Pontos szállítási mennyiségek:
  Pontos szállítási mennyiségek kikötése esetén a következő felárak kerülnek felszámításra
  200 db alatt 30 %
  201-500db- ig 20%
  501-1000db-ig 10%
  1001-2500db- ig 8%
  2501-5000db- ig 6%
  5000db-felett 5%

 4. ) Csomagolás, raklap: A termék átadása-szállítása raklapon elhelyezve történik. A rakat pántoló-szalaggal lekötött, a teteje zárókartonnal lefedett. A rakat magassága külön kikötés hiányában 120-220 cm lehet. A Szállító 800x1200 újszerű MÁV EUR raklapot használ. A Szállító az áruval együtt átadott raklapok helyett, azonos minőségű csere-raklapot elfogad. Csereraklap hiányában a hiányzó raklapokat a Szállító leszámlázza, és a számlát a szállítmány azonosítására alkalmas göngyöleg kísérő-jegyzékkel küldi meg Vevő részére. Az így leszámlázott raklapokat a Szállító a szállítás időpontjától számított 90 napig jegyzék alapján visszaveszi, és a kísérőjegyzéken szereplő egységáron jóváírja. A Szállító a rossz, hibás, javított nem újszerű, vagy nem szabványos EUR raklapok visszavételét megtagadja. A raklap visszavétel helye kizárólag a Szállító dunaújvárosi fióktelepe.

 5. ) Szavatosság: A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy termékeit az érvényben lévő műszaki szabályozó dokumentumoknak, és belső előírásainak megfelelően állítja elő, ellenőrzi. A termékek bármilyen minőségi kifogása esetén, a kizárólag a Szállítónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt kereskedelmi képviselőjénél lehet érvényesen bejelentést tenni, a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt. A bejelentés kizárólag írásban érvényes. Amennyiben a kifogás nem írásban, illetve nem a jogszabályi határidőn belül érkezik, úgy a Társaság azokkal érdemben nem köteles foglalkozni, és ezek hiányában a Társaság felelősségét kizárja.
  A Társasággal szemben érvényesített hibás teljesítési, illetve egyéb kártérítési igény esetén a követelés összege, a Ptk. 1:3 § és 6:526 § kivételével, legfeljebb az egyes szállítmány értékéig terjedhet.

 6. ) A tulajdonjog fenntartása, késedelem: A Társaság a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott termékeken tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére kötelezi magát, és a további szállítás feltétele a szállított árú vételára 120 %-ának előre történő megfizetése, amelyből 20 % a legkorábbi tartozásból kerül elszámolásra.

 7. ) Jogvita: A felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsődlegesen megállapodás útján kísérlik meg rendezni, de amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Dunaújvárosi Városi (ahol a megyei bíróság rendelkezik hatáskörrel: Fejér Megyei) Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt: Dunaújváros, 2017. január 02.